Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

4242 6a19 500
Reposted fromverronique verronique viakotfica kotfica

July 04 2018

Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl

July 03 2018

3094 4130
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viavertheer vertheer
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaftmo ftmo

June 27 2018

4206 48b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
5751 f9bd

June 25 2018

3029 5305
Reposted fromkarahippie karahippie

June 12 2018

June 10 2018

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
3094 9298 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaftmo ftmo

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy (...) 

— Agnieszka Osiecka

June 09 2018

3126 5ba9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viauciekam uciekam

June 06 2018

May 09 2018

April 24 2018

3155 b959
Reposted fromkarahippie karahippie viaconvoitise convoitise

April 20 2018

0348 9d37 500
Reposted fromseaweed seaweed vialegilimencja legilimencja

April 18 2018

4074 fc25
Reposted bylonelyheartsclub lonelyheartsclub
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl