Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

5780 53a5 500
4710 bedc 500
Reposted frompiehus piehus viamadziapek madziapek
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik

October 02 2019

0430 bce1 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer

September 23 2019

0378 b205 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabadblood badblood
8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viakotfica kotfica
0979 58a2 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer

September 22 2019

4139 66da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

July 28 2019

5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
6470 a486
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viairmelin irmelin
4826 fc69 500

hellish-daddy:

― The Intervention (2016)

Reposted fromruthieful ruthieful viairmelin irmelin

July 11 2019

8932 5ce2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
5364 a808
3519 a611 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viakotfica kotfica

June 29 2019

1007 4424
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
2604 28dc
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

June 23 2019

1397 f5db 500

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl